DERNEK YÖNETİM KURULUNUN

MOSİP EĞİTİMİ

KONULU 2 SAYILI RAPORU

EK 1

EK 2

EK 3

EK 4

EK 5

EK 6

EK 7

EK 8

ANA SAYFA

 

 

SGK.

BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞINA

          Bilindiği üzere; Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanımız Sayın Mahmut KARASU ve değerli çalışma arkadaşlarının gayretleriyle oluşturulan Kurumumuz Muhasebe Otomasyon Projesi 2009 yılının sonundan itibaren kullanıma sunulmuştur.

          Bizlere son derece rahatlık ve kolaylık getiren bu projenin yürütülmesi, geliştirilmesi ve daha da kullanıma uygun hale getirilmesi konusunda gece gündüz emek veren Sayın Başkanımız ve çalışmaların her aşamasında görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını gönülden dileriz.

          24-28 Ekim 2011 tarihinde yapılacak eğitimde, Derneğimiz üyelerinin MOSİP sisteminin en rasyonel şekilde kullanılmasına yönelik olarak yapılmasını düşündükleri değişiklik teklifleri ile tartışılmasını istediği konular aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

A-    MERKEZ SAYMANLIKLARIMIZCA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER:

1.      Kurumumuza ait Muhasebe Yönetmeliği oluşturulmadığından hesap planı konusunda tereddütler yaşanmakta ve hesap seçimlerinde hatalı işlemler yapılabilmektedir. Her ne kadar Merkezi Yönetim ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliklerine başvurulsa da giderilemeyen sorunlar bulunabilmektedir. Bu nedenle;

a.       Hesap Planı güncellenmeli,

b.      Aynı açıklamayı ihtiva eden hesaplar tekleştirilmeli,

c.       Ana hesap, tali hesap ve detaylar bunlara göre oluşturulmalı,

d.      Hesap açıklamaları ayrıca belirtilmeli,

e.       Hesap Planına muhasebe çalışanları da erişebilip döküm alabilmelidirler.   

Örnek:

600.05.09.01.06

Kişilerden Alacaklar

600.05.09.01.06.01

KIşILERDEN ALACAKLAR

 

2.      “MOSİP KULLANIM KILAVUZU” oluşturulmalı ve güncellenen her menü internet üzerinden yayımlanarak kullanıcıların bilgileri de güncellenmelidir.

3.      Kullanıcı yetkilendirilmesi daha disipline edilmelidir.

a.       Saymanlık dışı personelin yetkisiz fiş tanzimi kesinlikle önlenmelidir.

b.      Kullanıcılara yetkiler oluşturulacak bir form ile ünitelerce yapılacak talep üzerine ve sadece merkezden yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

c.       Muhasebe Yetkilileri anlık olarak saymanlıklarına fiş tanzimine yetkili muhasebe yetkilisi, harcama yetkilisi, muhasebe kullanıcısı ve gerçekleştirme görevlilerini görebilmeli bu kullanıcılar tarafından kesilen fişleri listeleyebilmelidir.

4.      Kişi vergi numarasına göre sorgulamaların, şahıs ve firma adı bazında da yapılması sağlanmalıdır.

5.      Hatalı tanzim edilen fişler muhasebe kuralları dahilinde oluşturulacak ters kayıt ile iptal edilebilmelidir.

6.      6245 Sayılı Harcırah Kanununun 59 uncu maddesi hükümlerince Avans kapatmalarında avans artığı borçlar 140 kodlu hesaba aktarılarak ilk hak edişinden res’en otomatik olarak kesilmelidir.

7.      Taşınmazlara ait işlemlerimizde çıkış işlemleri de yapılabilmelidir.

8.      2010 yılı sene sonu işlemleri ve 2011 yılı sene başı işlemlerinin eksik ve hatalı olduğu görülmüştür. Bu işlemlerin 2011 kapanış ve 2012 yılı açılış işlemlerinde de hatalı olmaması için prosedürleri yeniden oluşturulmalıdır.

9.      Son yıllarda 511 hesapların mutabakatlarının tamamlanmadan, kayıt altına alınarak bilançoların tanzim edilmesi hususu göz önüne alınarak, 519 hesaplar aracılığı ile yapılması gereken borç tahakkuk ve ödeme işlemlerinin yapılabilmesi veya hesaplar arası aktarımların gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

10.  Raporlar yeniden oluşturulmalıdır.

a.       Excel olarak üretilen raporların tali hesap ana hesap ve grup hesapları tekrar toplamaya gerek kalmayacak şekilde belirlenecek bir formatta Grup Tablosu ile birlikte üretilmelidir.

b.      Hesapların altında yer alan kişi, firma kurum ve kuruluşları belirtecek Envanter cetvelleri oluşturulmalıdır.

c.       Belirlenen iki hesap aralığında mizan oluşturulabilmelidir.

d.      Hesaplara ait belirlenen iki tarih aralığında muavin kayıtları alınabilmelidir.

11.  Yersiz ödemelere ait programlar oluşturulmalıdır.

B-    TAŞRA ÜNİTELERİMİZCE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER:     

1-SÖZLEŞMELİ AVK.’DAN YAPILMASI GEREKEN KDV TEVKİFATI

          Müdürlüklerimizde görev yapan sözleşmeli avukatlar, 20.08.2008 Tarihli Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı talimatının 3.maddesine göre vekâlet sözleşmesi ile çalışmaktadırlar. Bu avukatlara hem aylık ücret hem de takip ettikleri dosyaların vekâlet ücretlerinden ödeme yapılmaktadır. Söz konusu 3 madde de 26.05.2009 tarih ve 154744 sayılı genel yazı talimatına göre işlem yapılması talimatlandırılmıştır.

         Genel yazı incelendiğinde; sözleşmeli avukatlardan ½ tevkifat’ın yapılmayacağına dair bir ifade bulunmamaktadır. Genel yazının son paragrafında sadece kurum aleyhine sonuçlanan davalarda karşı tarafın avukatına ödenecek vekâlet ücretlerinden KDV tevkifat’ı yapılmayacağı talimatlandırılmıştır. Bu genel yazının ekine birde görüş yazısı ilave edilmiştir.

        Ankara Vergi dairesinden alınan görüş yazısı incelendiğinde de aynı sonuç çıkmaktadır. Sadece kurum dışı avukatlar için tevkifat yapılmayacağı vurgulanmıştır.

        Oysa sözleşmeli avukatlarımız, vekâlet sözleşmesi ile müdürlüklerimizde görev yapan kurum adına dava ve takip işlerini yürütmeleri nedeni ile hizmet aldığımız kişiler olup; aylık ücretlerinden ½ KDV tevkifat’ın yapıldığına göre, ödenen vekâlet ücretlerinden de mutlaka KDV ½ tevkifat’ının yapılması gerekmektedir.

        Genel yazı ekindeki görüş yazısında da işaretlenmiş kısımlar incelendiğinde; sadece kurum dışı avukatlar için tevkifat kesintisi yapılmayacağı sonucu çıkmaktadır.

        Müdürlüğümüzde vekâlet sözleşmesi ile görev yapan sözleşmeli avukatlarımıza ödenen aylık matbu ücretten yapıldığı gibi vekâlet ücretinden de KDV ½ kesintisinin kesinlikle yapılması gerekir.

         Bu sebeple sözleşmeli avukatların vekâlet ücreti ödemeleri menüsüne KDV tevkifatının da ilave edilmesi gerekmektedir. 

EK: Başkanlık Talimatı

        Genel Yazı ve eki

2-SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN YAPILAN PRİM KESİNTİLERİ

          SSK Prim kesintisi ekranından yapıldığında bazı hallerde kesinti gerçekleşmemektedir. Bu firmaların işveren sisteminde vergi numaraları tanımlı iken, MOSİP’ te TC no tanımlı olunca kesinti gerçekleşmemektedir. Ya da tersi durumlarda kesinti yapılamadığından Gider Muhasebe birimlerinde Bloke yoluyla kesilmektedir.

3-VERGİ GÖNDERME İŞLEMİ

            Programımız, vergi gönderme işlemi yapılırken verginin çeşidine bakmaksızın indirimi uyguluyor. Örneğin; gelir vergisine Vergi Gönder işlemi yaptığınızda İşverenden tahsil edilen Damga vergisi indirimini gelir vergisinden keserek işlem yaptırıyor. Haliyle beyannamede de karışıklığa sebep oluyor. İndirim hangi vergi türünde ise; gönderme işlemi yapılırken o vergi türünden kesilmesinin sağlanması gerekmektedir.

4-KİŞİ BORCU VE YAPILANDIRMA TAHSİLATLARI

a)      Bazı hallerde Kişi borcu dosyasına yapılan tahsilatın tekrar emanete dönüştürülmesi gerekebiliyor. Kişi borcu yanlış hesaplanmış, fazla tahakkuk ettirilmiş ya da dosya oluşturulduktan sonra mahkeme kararı ile iptal edilmiş olabiliyor. Bu hallerde kişi borcu dosyasına TERKİN işlemi yapılması gerekmektedir. Ancak dosyada tahsilat var ise; o tahsilatın TERKİN işlemi ile birlikte emanete atılması gerek. Mevcut uygulamada borcu kalan tutardan TERKİN ediyor. Yapılan tahsilatın tekrar iadesi mümkün olmuyor. Terkin işlemi yapılırken tahsilat sorgulanıp, seçenekler aracılığı ile tahsilatın ne işleme tabi tutulacağı sorulursa uygulamadaki sorunlar ortadan kalkacaktır.

b)     Sistemdeki SGDP borçları kişi borcuna dönüştürülerek dosya oluşturulmaya başlandı. Bu borçlarda sadece faiz alacağımız olanlar, TAHSİLAT ekranına düşmüyor. Faize faiz uygulanmayacağı mantığıyla bu dosyalarda faiz başlama tarihi olmamalıdır. Gider ekranlarında faiz hesaplıyor, ancak tahsilat ekranında  gözükmediğinden tahsilat yapılamıyor. Bu borç kayıtları aynı sebeple onlıne banka tahsilatında da gözükmeyecektir.

EK: Örnek ve mail

5-BAĞ-KUR VE SSK ÇAKIŞMALARINDAN DOLAYI YAPILAN PRİM TRANSFERLERİ

                 Tahsis servislerinde iptal edilecek hizmet dönemleri bir tablo halinde düzenlenip; prim tahakkuk iptali ile tahsilatın iptal edilebilmesi için işverenler servisine gönderilir. İşverenler servisi, prim hizmet servisine iptal edilecek dönemleri bildirir. Bu dönemler 01.10.2008 öncesine ait bir dönemse; bu dönemde tahsilat olsa dahi tahakkuk iptali yapılabilmektedir. Tahakkuk iptalinden sonra işverenler servisi muhasebeye mucip talimatı ve ilgili dönemlere ait prim(şahıs-kurum)tutarlarını gösteren tabloyu gönderir. Muhasebe servisi bu belgeleri tahsilat birimine göndererek 88 işleminin yapılmasını sağlar.88 kaydı 2 iş günü sonunda MOSİP sistemine düşer. İade edilecek tahsilat iptalleri ekranına düşen 88 kayıtları işyeri tabanlı olup; ilgili tutarları BAĞ-KUR prim gelirine, başka saymanlığa (bağ-kur primi olarak)ve ya iade etmeye kalktığımızda sigortalının TC no’sunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. İşveren için Bağ-Kur geliri ya da iade yapmış gibi işlem yaptırıyor. Üstelik otomatik bir açıklama yazdığından, açıklama hanesine de sigortalı bilgisi yazılamadığından, tek bir mucip talimatı ile birkaç tane fiş düzenlendiğinden mifler yapılan işi tam olarak anlatamamaktadır. Bu durum için tarafımıza sunulan çözüm önerilerinde; yani önce paranın tamamını çekip 325 e atmak oradan kişi TC no’su ile tekrar emanete almak, emanetten gelir hesabına, ilgili saymanlığa veya iade işlemine işlem yaptırmak mümkün, ama bu şekilde ekstradan birçok fiş kesilerek, programın amacına uygun çalışması engellenmiş olmaktadır.

                Örnek: 88 kaydındaki 100,00.- TL den 75,00.- TL. si Bağ-Kur gelirine alınıp, 25,00.- TL si iade yapılacak.75,00.- TL’ nin işlemi yapıldıktan sonra (işyeri bilgisi ile tabii)kalan 25,00.- TL zaten yok oluyor. Bu işlem için bize önerilen çözüm ise paranın tamamının çekilip, kişi bilgileri de tanımlanarak tekrar paylaştırılması ise bu menü amacına uygun çalışmıyor demektir.

               Yukarıda iptal edilecek dönemler 01.10.2008 sonrası ise işlem daha da uzuyor. Tahakkuk tahsilat var ise; tahakkuk iptali yapılamadığından önce tahsilata 88 kaydı yapılıp, tahakkuk iptal edildikten sonra tahsilat kaydına tekrar 08 kaydı yapılıyor. Daha sonra transfer işlemi için 08 olarak girilen kayıt tekrar 88 işlemi yapılmak sureti ile transfer işlemi başlatılarak yukarıdaki işlemler zincirleme kayıt altına alınıyor.

                Muhasebeye intikal eden tek mucip talimatı için çok sayıda MİF oluştuğundan; sadece bir tanesine evrak eklenerek diğer fişlerin yevmiye numaraları yazılıyor.

6-3270 İŞVEREN SİSTEMİNDEN MOSİBE AKTARILAN KAYITLAR

              Sadece gecikme zammından çekilerek iade yapılacak kayıtlar; yani 88 gz. Tutarı; iade edilecek tahsilat iptallerinde gözükmüyor.

               108/333  menusu sadece sorgulamaya yönelik olup, sorunu çözmemizde çok yardımcı değil..333 emanet hesaplardaki kaymayı görebiliyoruz. Ancak bunu görmemiz çözüm olmuyor. Emanet kayıtlar işyeri bazlı olabilseydi.Bu işyerlerine ait primlerin neden emanette kaldığını neden dağıtılamayan primlere girdiğini araştırmak mümkün olabilirdi. 108/333 sorgulama ekranında, 108’in tarihlere göre alt dökümü görülebilsin ki başka menüleri dolaşmadan aynı ekran üzerinde inceleme yapılabilsin.

              3270 işveren sisteminden yapılan işlemlere ait listelerde TAHSİL TARİHİ görünmediğinden tahsil tarihi yönünden kontrol yapmak mümkün olamamaktadır. Tahsilatçı bir listeye işlem yaparken sadece bir kaydın tahsil tarihini yanlış girse bizim bunu görme şansımız hiç kalmadı. Muhasebe kayıtlarında tahsil tarihi doğru girilmiş bile olsa yanlış tahsil tarihi ile girilen prim tutarı başka tahsil tarihli emanet tutardan o tutarı çekiyor. Böylelikle bütün mutabakat bozulmuş oluyor.

             3270 işveren sisteminden tahsilat çeşitlerinin tam karşılıkları muhasebe emanet hesaplarında halen netleşmedi. Tam netlik kazanırken 6111 yapılandırma işin içine girdiğinde 6111 yapılandırmanın işveren kısmı 333.14.02.01 e girerken, icra kısmı 333.14.02.03’ geldi.

Bu arada yabancı şube 6111’ lerde işveren kısmı 333.09.11 e gelirken, icra kısmı yine 333.14.02.03 e geldi. Oysa 6111 toplam taksit tutarı 333.09.11 de kayıtlı idi. Bu sebeple emanetler arasında o kadar çok aktarma işlemi yapılmaya başlandı ki önü alınmaz oldu.

             Yeni açılan SGM’ lere işveren dosyaları devredildiği halde bazı saymanlıklar tanımlı değil, işyeri numaralarında da: çoğu işyerinde ilçe kodu 01 alınırsa sistem tanıyor. İlçe kodu 14 olsa bile 01 yazdığımıza sistem o işyerini tanıyor.

              Sonuç olarak 3270 işveren sistemi çok sorunlu, eksik ve süistimale açık bir program olduğundan; 3270 kayıtları MOSİPE olduğu gibi aktarıldığında çok fazla sorun ile karşılaşılıyor. Üstelik tarh ve tahakkuktan sorumlu muhasebe yetkilileri olarak onay işlemi yapmaktan başka bir müdahalemiz olmadığından işveren prim tahsilatı için köklü ve büyük bir çözüm bekliyoruz.

7-          01.01.2010-13.12.2010 döneminde gelir muhasebe birimi 3270 sisteminde işlem yaptığı dönemde müdürlüklere ait sigorta primleri (işçi ve sözleşmeli personel) Gider Mosipte emanet hesaplarda kalmıştır. 3270 sisteminde işveren kartlarına işletilip 511.01 C26150 06150 gibi muhasebeleştirilmiş ancak gider mosip programında emanete borç kaydı girişleri yapılamamıştır.

8-         Takip Birimi ekranından yapılan yapılandırma taksitlerinde istenilen taksit tahsil edilememektedir. Örneğin; ilk taksitini yanlış bir hesaba yatırılmış ise bu taksit kayıtlara girmeden 2. Taksit yatırılmak istenildiğinde tahsil edilen tutar 1. Taksite faizi ile birlikte mahsup edilmektedir. Bu hususun irdelenmesi ve sonuca kavuşturulması gerekir.

9 –DİĞER

a)      Kira tahakkukları ile lojman kira tahakkukları (personel harici müdürlüğümüz dışında çalışıp lojmanda oturanlar için) MOSİP üzerinden yapılmalı,

b)     Başka saymanlıktan emanet kapatma menüsüne tarih sütunu eklenmeli,

c)      Raporlar bölümüne hesap ve detay hesap muavin görüntü ve listeleme eklenmeli,

d)     Takip birimlerinin kurulması ile ilgili söz konusu yönetmelikler ışığında yapılacak işlemleri anlatan bir genel yazı çıkarılmalı.

e)      Emanet aktarma işlemlerinden ‘Çek hesabına aktar’ işleminde çek hesabı olarak 101.41.02 tanımlanmış olup; 31.12.2010 tarihinde çek hesabına atılan tutarlar, 101.02 hesapta olduğundan çek hesabı kapatılamamaktadır. Bu ekranda 101.02 hesapta tanımlanmalı,

f)       362.90 hesapta bulanan 2009 yılı ve öncesi kapanan ve silinen tutarlar; ekp ve öiv tahsilatları da vergi Dairesine yatırıldığından vergi gönder alanına taşınmalı…140.06.08 konusu kalmayan hesapların indirimi olarak belirlenen hesapla ilişkilendirilerek vergi Dairesine gönderimi sağlanmalı.

g)      362.41.02 hesapta bekleyen 3270 den devir gelen işsizlik tutarları, 362.01.02.03 hesaba aktarılsa dahi, işsizlik tahsilatlarını gönderdiğimiz alana düşürmediğinden İş-kur’a yatırılamıyor. İşsizlik ödeme ekranı dönem bazlı çalıştığından, sonradan aktardığımız bu tutar, ilgili ekrana düşmeli.

h)     Sigorta poliçeleri, sözleşmeler soğuk damga beratları gibi iz bedeli ile takip edilen kıymetli evraklarında MOSİP ten takibinin yapılması sağlanmalı.

i)        Kasa ve banka kullanım hesaplarının kapatılarak, tüm tahsilatların tahakkuk esaslı olarak bankalardan On-line olarak tahsil edilmesi sağlanmalı.

j)       Taşınır sayım cetvelleri ve sayım tutanakları alınabilmesi.

            Bilgilerinize arz ederiz.

 

                                                                                    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

                                                                               MUHASEBE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

                                                                                        GEÇİCİ YÖNETİM KURULU